Szkolenia dla doradców finansowych

amlOpis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1. Wprowadzenie: istota, historia, podstawowe pojęcia.
2. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, a finansowanie terroryzmu
3. Symptomy prania pieniędzy – cechy transakcji niejasnych, nietypowych oraz jednoznacznie podejrzanych.
4. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące. Omówienie ich rodzajów oraz zadań.
5. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Identyfikacja klienta; rejestracja i typowanie transakcji podejrzanych

1. Standardowe środki bezpieczeństwa w instytucji obowiązanej:
a. identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości,
b. rejestracja transakcji,
c. analiza i typowanie transakcji
d. identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
e. uzyskiwanie informacji o celu transakcji,
2. Wypełnianie przez instytucje obowiązaną ustawowego obowiązku przeprowadzania bieżących analiz transakcji.
3. Przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach.
4. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zadania osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie w instytucji obowiązanej.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Zadania i uprawnienia.

1. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Instytucje współpracujące z GIIF.
3. Zasady oraz procedury współpracy i przekazywania informacji przez Instytucje Obowiązane do GIIF.
4. Postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
5. Kontrola instytucji obowiązanych.
6. Kary pieniężne i sankcje prawne.

Informatyczne rozwiązania wsparcia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

1. SYSTEM GLOBAL PAYMENTS i AMOLA System – istota i funkcjonalność programu.
2. SYSTEM GLOBAL PAYMENTS i AMOLA System – działanie i możliwość wdrożenia.

Szkolenie zakończone egzaminem, które upoważnia do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.