293 posiedzenie KNF

W trakcie 293 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na 25 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 16 biur, 500 złotych na 8 biur i 400 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 3 spółki z o.o. oraz 22 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 1800 złotych na 4 biura i 900 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku wszystkich 5 biur.