296 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego

W trakcie 296 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na 23 biura usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 19 biur i 500 złotych na 4 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 2 spółki z o.o., 1 spółka jawna oraz 20 osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.