318 posiedzenie KNF

W trakcie 318 posiedzenia, KNF jednogłośnie nałożyła na 23 biura usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 3000 złotych na 1 biuro (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 16 biur, 500 złotych na 5 biur i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.