Sprawozdanie podkomisji w sprawie SKOK

W trakcie obrad 101 posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych, wraz ze stanowiskami Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego.

W sprawozdaniu podkomisji czytamy m.in. , że

  • Rekomenduje ona powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zbadać nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa regulującego system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 1995-2012 i mechanizmy, które doprowadziły do szeregu patologii w tym systemie. Chodzi m.in. o zbadanie roli poszczególnych osób w tworzeniu tego systemu oraz mechanizmu jego finansowania, a także możliwości nielegalnego wywierania wpływu przez podmioty i osoby z systemu SKOK na działania osób pełniących funkcje publiczne. Zadaniem komisji śledczej byłoby także zbadanie możliwości zaistnienia sytuacji korupcyjnych, jak również przeanalizowanie działań prokuratury w sprawach dotyczących SKOK-ów.
  • Postuluje ona wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zaproponowała m.in. ustanowienie przepisów o konflikcie interesów, w szczególności zakazujących czerpania korzyści przez osoby pełniące funkcje i pracowników SKOK np. z firm obsługujących kasy czy wynajmujących SKOK-om lokale. Wśród proponowanych zmian w prawie jest też np. uproszczenie trybu wprowadzania zarządu komisarycznego w kasach i innych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ulokowanych w nich depozytów.
  • Podkomisja zaproponowała także zróżnicowanie kas w zależności od wielkości, w szczególności wprowadzenie odrębnego statusu dla małych kas opartych na faktycznej więzi oraz wprowadzenia obowiązku przekształcania większych kas w banki spółdzielcze.
  • Podkomisja wnioskuje ponadto o przeanalizowania audytów w SKOK-ach.

W dyskusji sejmowej zgłoszono wnioski o odrzucenie sprawozdania. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Źródło: sejm.gov.pl