Trzy porozumienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memoranda o porozumieniu z jego odpowiednikami w krajach:

  • Królestwo Bahrajnu,
  • Republika Kazachstanu,
  • Republika Libańska,

dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Porozumienia z ww. krajami weszły w życie 2 lutego 2016 r., umożliwiając szybką i użyteczną wymianę informacji niezbędnych w sprawach zwalczania prania pieniędzy, w tym również wymianę spontaniczną – z inicjatywy każdej ze stron.

GIIF podpisał dotąd 85 porozumień w dziedzinie ścisłej współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Źródło: GIIF