Twoja SKOK zbankrutowała

Prawie 52 tys. osób powierzyło swoje oszczędności Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Rozliczeniowej w Kędzierzynie-Koźlu. W sumie ponad 170 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) właśnie jednogłośnie zawiesiła jej działalność i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy – podaje portal money.pl.

Decyzja KNF wynika z faktu, że Twoja SKOK przestała być wypłacalna. – Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Twoja SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 42 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność – czytamy w komunikacie nadzoru.

Twoja SKOK borykała się z problemami od dawna. W latach 2013-2015 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa (Kasa Krajowa) udzieliła jej pomocy. Ta jednak, jak informuje KNF, okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie.

KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Twojej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia Twojej SKOK przez bank. – W odpowiedzi na ogłoszenie KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji Twojej SKOK wyraził jeden z banków komercyjnych. Jednakże po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z tej inwestycji – informuje komisja.

Dlatego 9 maja 2017 r. KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością Twojej SKOK oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej Twojej SKOK pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., Twoja SKOK miała fundusze własne w wysokości (-) 52,65 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 2, 73 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76,27 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK wynosiły 170, 31 mln zł.

– W związku z głęboką niewypłacalnością Twojej SKOK oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG – informuje KNF.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości 100 tys. euro (dziś to około 422 tys. zł), niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Tymczasem w dniu ogłoszenia przez KNF swojej decyzji na internetowych stronach Twojej SKOK nie ma o niej żadnej wzmianki. Możemy się natomiast dowiedzieć, że „Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa służy swoim Członkom od 1998 roku. Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz upowszechnianie idei samopomocy finansowej”.

Źródło: money.pl