Archiwum

311 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na 13 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 5000 złotych na 2 biura (wyższe kary są związane z tym, że oba biura były już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 10 biur i 500 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2014 r., w 2014 r., w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 3 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 2 biura i 600 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała decyzję pierwszoinstancyjną w przypadku kary 600 złotych na 1 biuro, a w przypadku 2 biur obniżyła wysokość kar z 900 złotych do 500 złotych na każde z tych 2 biur.

Sprawozdanie kwartalne do KNF i rozliczenie kosztów nadzoru

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że 30 kwietnia br. upływa termin:

 • sporządzenia i przesłania do KNF sprawozdania za 1 kwartał 2016 r.,
 • wyliczenia i opłacenia zaliczki za 1 półrocze 2016 r.,
 • rozliczenia kosztów nadzoru za 2016 r.

Partnerzy Projektu Amola otrzymali ALERT, w którym znajduje się dokładana instrukcja wypełniania w/w obowiązków spoczywających na Biurach Usług Płatniczych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem Help Desk pod numerami 17 850 74 23 lub 17 852 04 57

Zaliczki do KNF i rozliczanie kosztów nadzoru

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partnerzy Projektu Amola na swoje skrzynki mailowe otrzymali alert poświęcony:

 • sprawozdaniu do KNF za 1 kwartał 2016 r.,
 • wyliczaniu zaliczki za 1 półrocze 2016 r.,
 • rozliczeniu kosztów nadzoru za rok 2015 r.

Prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z treścią alert. W razie pytań prosimy o kontakt z działem Help Desk pod numerami telefonów 17 850 74 23 lub 17 852 04 57

293 posiedzenie KNF

W trakcie 293 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na 25 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 16 biur, 500 złotych na 8 biur i 400 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
 • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 3 spółki z o.o. oraz 22 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 1800 złotych na 4 biura i 900 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku wszystkich 5 biur.

Jeszcze tylko 4 dni na złożenie sprawozdań do KNF i NBP

Szanowni Państwo przypominamy, że do 31 stycznia 2016 r. wszystkie Biura Usług Płatniczych zobowiązane są do złożenia:

 • sprawozdania za 2 półrocze 2015 r. do Narodowego Banku Polskiego
 • sprawozdania za 4 kwartał 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego
 • sprawozdania za cały rok 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego

Szczegółową procedurę tworzenia sprawozdań przy pomocy programu Sezam 2.0 Professional otrzymaliście Państwo w alercie nr 57. W razie pytań pomocą służy dział Help Desku pod numerami telefonów: 17 850 74 23 lub 17 850 74 24 oraz adresem pomoc@amola.pl

KNF zawiesza działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

W komunikacie z dnia 21 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawieszeniu działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Poniżej pełna treść komunikatu KNF:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy Prawo bankowe jest związany z faktem, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Zgłoszenie wniosku o upadłość wynika z faktu, że w wyznaczonym przez Komisję terminie nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SBRzR.

Statutowe władze SBRzR funkcjonujące do czasu wprowadzenia zarządu komisarycznego dopuściły się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem kredytowym ujawnionych przez inspekcje KNF. Nieprawidłowości te znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez KNF w dniu 23 marca 2015 r. do prokuratury, tj. organu dysponującego – w odróżnieniu od KNF – uprawnieniami dochodzeniowo–śledczymi. Postępowanie karne w sprawie SBRzR jest prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie – sygnatura akt AP VI Ds. 41/15.

KNF po odrzuceniu programu postępowania naprawczego opracowanego przez zarząd banku, z dniem 11 sierpnia 2015 r. ustanowiła w SBRzR zarząd komisaryczny. W przygotowanym programie poprzedni zarząd ukrył występujące w banku ryzyko i nie przedstawił adekwatnych środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 r. i 2014 r. nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.

Według ostatniego sprawozdania miesięcznego przekazanego przez poprzedni zarząd SBRzR do KNF, na koniec czerwca 2015 r. bank miał wykazywać łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 12,44%, fundusze własne na poziomie 408,6 mln złotych oraz dodatni wynik finansowy za I półrocze 2015 r. na poziomie 9,2 mln złotych. 

Zarząd komisaryczny SBRzR, wykonując decyzję KNF, sporządził sprawozdanie (historyczną informację finansową banku) według stanu na dzień 10 sierpnia 2015 r. (tj. na dzień poprzedzający ustanowienie zarządu komisarycznego) i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządu komisarycznego wynika, że bilans banku wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld złotych). Poprzedni zarząd SBRzR dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów, nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami i przyjmował jako podstawę pomniejszeń podstawy tworzenia koniecznych rezerw na pokrycie ryzyka kredytowego nieadekwatne zabezpieczenia. Skala koniecznych odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że w świetle obowiązujących przepisów prawa SBRzR posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny. Informacja na temat wyników analizy została przez zarząd komisaryczny SBRzR, jako emitenta obligacji notowanych na rynku Catalyst, podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2015 w dniu 12 listopada 2015 r., niezwłocznie po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta.

Biorąc pod uwagę zweryfikowane wyniki finansowe banku,  w dniu 13 listopada 2015 r. KNF ogłosiła, że do dnia 19 listopada 2015 r. mogą zgłaszać się banki zainteresowane udziałem w procesie sanacji SBRzR. W uzgodnieniu z zarządem komisarycznym dwa banki zapoznały się z sytuacją finansową SBRzR, ale ostatecznie żaden bank nie odpowiedział na ogłoszenie KNF. W tej sytuacji nie jest możliwe przejęcie SBRzR przez inny bank.

SBRzR podlegał obowiązkowi zrzeszenia w strukturze zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA (Banku BPS). Zgodnie z art. 19 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, bank zrzeszający kontroluje zgodność działalności zrzeszonych banków spółdzielczych z postanowieniami umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami, a w uzasadnionych przypadkach występuje do KNF o zastosowanie środków nadzorczych. W przypadku SBRzR bank zrzeszający, tj. Bank BPS, nie wnioskował do KNF o zastosowanie środków nadzorczych. Po ustanowieniu zarządu komisarycznego bank zrzeszający, jak i będąca ciałem opiniodawczym rada zrzeszenia, konsekwentnie odmawiały udzielenia SBRzR finansowego wsparcia restrukturyzacji. Ponadto, w przypadku SBRzR niewystarczająca okazała się kontrola właścicielska, w szczególności ze strony rady nadzorczej oraz członków spółdzielni.
 
W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa i standardów unijnych stało się zawieszenie działalności SBRzR oraz wystąpienie przez KNF do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego banku spółdzielczego, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Ujawniona w wyniku działań nadzorczych sytuacja finansowa SBRzR była systematycznie, w miarę dokonywania ustaleń, omawiana na posiedzeniach Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), w skład którego oprócz Przewodniczącego KNF, wchodzą: Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

W ocenie KNF czynnikiem wspierającym w najbliższej przyszłości bezpieczeństwo i stabilność banków spółdzielczych jest powstanie przy zrzeszeniach, w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, systemów ochrony instytucjonalnej (IPS), co w szczególności pozwoli na zwiększenie efektywności wewnątrzzrzeszeniowych systemów kontroli wewnętrznej oraz systemów jednolitego zarządzania ryzykiem kredytowym przez wszystkich członków zrzeszenia.

Źródło: KNF

 

Pre-paidowe karty bankowe znikną z rynku

credit-card-gold-platinum-1512626-640x480Jak donosi Dziennik GazetaPrawna, Komisja Nadzoru Bankowego wezwała za pośrednictwem ZBP (Związku Banków Polskich) wszystkie banki do jak najszybszego wycofania z rynku oferty tzw. przedpłaceniowych kart bankowych:

Usługi bankowe polegające na oferowaniu kart przedpłaconych opierały się na tym, że klient wpłacał środki na tzw. rachunek techniczny prowadzony przez bank. W zamian otrzymywał kartę płatniczą, na której znajdowały się środki odpowiadające wpłaconej kwocie. Do niedawna był to instrument powszechnie stosowany między innymi przez przedsiębiorców przekazujących swoim pracownikom prezenty świąteczne czy wysyłających ich w delegacje. Klient mógł też otrzymać kartę naładowaną na pewną kwotę jako zachętę w zamian za zakup wartościowej rzeczy w danym sklepie.

Zdaniem KNF oferowanie klientom takiego produktu jest niezgodne z prawem, m.in. dlatego, że:

 • do prowadzenia rachunku nie była zawierana między przedsiębiorcą a klientem żadna umowa,
 • rachunek przypisany do karty nie pozwalał na prostą identyfikację korzystającego z karty, co z kolei jest sprzeczne z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • banki identyfikowały usługę jako wydawanie pieniądza elektronicznego. A co za tym szło, nie traktowały kwot przyjętych w zamian za zasilenie kart jako depozytów. To zaś oznaczało, że od tych środków nie była odprowadzana rezerwa obowiązkowa ani nie powiększały one funduszu ochrony środków gwarantowanych.

Zdaniem przedstawicieli branży bankowej na decyzji KNF najbardziej stracą firmy, które prepaidowe karty wykorzystywały w swoich działaniach marketingowych.

Źródło: gazetaprawna.pl

KNF: konta bankowe właścicieli smartfonów – najbardziej zagrożone cyberprzestępczością

Konta bankowe posiadaczy smartfonów, korzystających z bankowości mobilnej, są bardziej narażone na ataki cyberprzestępców, niż konta osób, które korzystają z tradycyjnych komputerów stacjonarnych – mówi PAP dyrektor w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Piwowarski.

Komisja Nadzoru Finansowego ostatnio przeprowadziła wśród banków ankiety na temat incydentów bezpieczeństwa IT oraz mechanizmów bezpieczeństwa usług IT. Doszło też do spotkania kierownictwa Urzędu Komisji z prezesami oraz członkami zarządów banków odpowiedzialnymi za IT w tej sprawie.

Tomasz Piwowarski, dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę w rozmowie z PAP, że poziom wykorzystania technologii informatycznych w bankach wzrasta, tak jak w każdej dziedzinie życia. Ważne więc, zaznacza, by w miarę rozwoju technologii nie zapominać o standardach bezpieczeństwa. „Rolą nadzoru jest, aby kontrolować czy wraz z nowinkami technicznymi banki dostosowują standardy w zakresie bezpieczeństwa ich funkcjonowania” – podkreśla.

Zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich 3,5 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła o ok. 250 proc. do ok. 4 mln 300 tys. Z kolei udział procentowy właścicieli smartfonów, korzystających z bankowości mobilnej w 2013 wynosił 12 proc., a 2015 już 43 proc.

„Te przyrosty są gigantyczne” – zaznacza Piwowarski. „Wraz ze skalą wykorzystywania nowoczesnych technologii rośnie też niestety skala i złożoność zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem. W konsekwencji ryzyko związane z obszarem IT nabiera coraz istotniejszego znaczenia i za chwilę może się okazać, że to jest podstawowe ryzyko w działalności banków, obok ryzyka kredytowego” – mówi.

Według Piwowarskiego, w odniesieniu do bankowości internetowej i mobilnej występują przypadki, w których systemy operacyjne wykorzystywane przez urządzenia mobilne mają poważne luki w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego wykorzystywanie skutecznych systemów zabezpieczeń (w tym dokonywanie ich aktualizacji, stosowanie programów antywirusowych, etc.) ma krytyczne znaczenie – przekonuje.

Ponadto, według przedstawiciela KNF, „autoryzacja dostępu i inicjacja transakcji w jednym urządzeniu to dodatkowy czynnik ryzyka”, z którym mamy do czynienia w przypadku bankowości mobilnej.

„Przy korzystaniu z bankowości internetowej za pomocą tradycyjnych komputerów autoryzacja transakcji w większości przypadków jest dokonywana za pomocą telefonu, a w przypadku urządzeń mobilnych (smartfonów) mamy wszystko w jednym miejscu. Dlatego jeżeli ktoś nie zadba o bezpieczeństwo telefonu wykorzystywanego do transakcji bankowych, jest narażony na istotne ryzyko” – podkreśla Piwowarski.

Więcej na biznes.onet.pl

KNF nałożyła kary na 6 biur usług płatniczych

W trakcie 279. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2015 r. Komisja jednogłośnie nałożyła na 6 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1800 złotych na 2 biura, 1200 złotych na 1 biuro, 900 złotych na 2 biura i 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
 • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biura oraz 400 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 4 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 400 złotych do 300 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).

Jak Polacy opłacają rachunki?

Dziś zapraszamy wszystkich właścicieli i pracowników Biur Usług Płatniczych do zapoznania się z ciekawą infografiką z której można dowiedzieć się m.in.:

 • Ile wynoszą średnie opłaty za rachunki w gospodarstwie domowym?
 • Jak opłaty wyglądają w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym?
 • Jak wyglądają opłaty w zależności od regionu Polski?
 • Jakie są średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkania?

porachunki600