AMOLA: Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami prawnymi informujemy o usunięciu z systemu analizy danych AMOLA operacji kasowych realizowanych w roku 2006. Usunięcie danych osobowych z rejestrów transakcji oraz dokumentów ich dotyczących (w tym z potwierdzających wykonanie analiz), odnoszących się do okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane zgodne jest z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z interpretacją wynikających z niej przepisów dokonaną przez GIIF.