Komunikat KNF: Pośrednictwo dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie

W związku z podniesionym przez Ministerstwo Finansów problemem, świadczenia przez dostawców usług płatniczych pośrednictwa w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez Internet, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje jak poniżej.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) o grach hazardowych, zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez Internet oraz  uczestniczenie w nich. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez Internet na podstawie udzielonego zezwolenia (art. 29a ust. 3).

Zjawisko urządzania gier hazardowych w Internecie zachodzi w trzech nierozłącznych płaszczyznach: organizowania, infrastruktury informatyczno-technicznej oraz przepływów środków finansowych.

Przepływ środków finansowych realizowany jest za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. W odniesieniu do gier hazardowych oferowanych w Internecie dostawcy usług płatniczych pośredniczą w przekazaniu środków pieniężnych za udział w grze od gracza do urządzającego grę oraz w przekazaniu środków stanowiących wygraną od urządzającego grę do gracza.

W przypadku płatności związanych z grami hazardowymi w Internecie podstawowe znaczenie mają płatności bezgotówkowe:
• z wykorzystaniem kart płatniczych,
• e-przelewy,
• pieniądz elektroniczny,
• płatności mobilne zdalne.

Naruszenie zakazów wynikających z ustawy o grach hazardowych stanowi przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późń. zm., dalej: kks).

Dostawcy usług płatniczych, świadcząc wskazane powyżej pośrednictwo
w płatnościach uczestników gier hazardowych w Internecie na terenie RP, de facto przyczyniają się do ich funkcjonowania, gdyż proceder ten nie może funkcjonować bez zapewnienia przepływu środków finansowych.
Przesłankę świadomego (zamierzonego) pośredniczenia niektórych dostawców usług płatniczych w transferach środków płatniczych pochodzących z przestępstw skarbowych związanych z hazardem mogą stanowić umowy zawierane pomiędzy dostawcami usług płatniczych i urządzającymi gry hazardowe. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dostawcy usług płatniczych zawierając umowę posiadają wystarczającą wiedzę, która pozwala stwierdzić w płatnościach jakiego rodzaju będą pośredniczyć.

Przesłanką uprawdopodobniającą świadome działanie pośredników płatności w transferowaniu środków pochodzących z hazardu jest fakt, że realizacja usługi pośrednictwa wymaga zawarcia umowy na piśmie. Dotyczy to w szczególności:
• kart kredytowych,
• zintegrowanego serwisu płatności wirtualnych,
• zdalnych płatności mobilnych,
• e-portfela,
• e-przelewu.
Pośrednik ma możliwość identyfikacji transakcji związanych z hazardem, bowiem Akceptantowi prowadzącemu działalność w zakresie zakładów wzajemnych i gier hazardowych przydzielony zostaje kod MCC o numerze 7995. Na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się lista podmiotów, które uzyskały zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez Internet wraz ze wskazaniem, że są to jedyne podmioty, które świadczą takie usługi na terytorium RP w sposób legalny (http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet). Uzyskanie przez dostawców usług płatniczych informacji w zakresie legalności działania podmiotów, na których rzecz będą świadczyć usługi, nie jest obwarowane żadnymi trudnościami.

Jednocześnie UKNF przypomina o postanowieniach art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) Prawo bankowe dotyczących obowiązków i uprawnień banków oraz oddziałów instytucji kredytowych w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki w całości lub części pochodzą lub mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 229 Kodeksu karnego.
Dostawcy usług płatniczych powinni zaprzestać, w trybie natychmiastowym, świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez Internet, a tym samym zaprzestać łamania przepisów prawa obowiązujących na terytorium RP.

Ponadto oczekuje się, iż podmioty przeprowadzą w powyższym zakresie odpowiednie czynności kontrolne i wprowadzą rozwiązania zapobiegawcze, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, stosownie do obowiązujących przepisów, podejmą odpowiednie działania.

Źródło: KNF