Najczęściej zadawane pytania: Opłaty za nadzór KNF

Komisja Nadzoru Finasowegona na swoich stronach opublikowała kolejne odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku ponoszenia przez Biura Usług Płatniczych opłat z tytułu nadzoru KNF. Poniżej prezentuje te najważniejsze:

Proszę o informację w jakim terminie powinna nastąpić pierwsza wpłata zaliczki – dla BUP zarejestrowanego w 2012 r.
Biura, które podjęły działalność w 2012 r. nie wnoszą zaliczek na poczet wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w 2012  r.
Biura te dokonają rozliczenia wpłat z tytułu kosztów nadzoru za rok 2012 wykazując kwotę zaliczek jako 0 zł i dokonując należnej wpłaty w pełnej wysokości.

Na jakie konto BUP ma wpłacać zaliczki.

Numer konta UKNF do dokonywania wpłat zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru nad biurem usług płatniczych
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
46 1010 1010 0030 1422 3100 0000 NBP O/O Warszawa

W jakiej wysokości  powinny być dokonywane pierwsze zaliczki na nadzór.

Biura, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 lipca 2012 r. pierwszą zaliczkę wpłacają za I półrocze 2013 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Zaliczkę za I półrocze wpłaca się niezalżenie od wpłaty z tytułu kosztów nadzoru za 2012 r. Wpłacie zaliczki towarzyszy obowiązek przekazania informacji o podstawie jej naliczenia, okresie jakiego dotyczy i wysokości. Informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie.

Zaliczka ustalana jest w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.

Jakie zaliczki wpłacają podmioty, które rozpoczną działalność w drugim półroczu 2012 r.

Biura które rozpoczęły działalność po dniu 30 czerwca 2012 r. pierwszą zaliczkę wpłacają za I półrocze 2013 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. na zasadach szczególnych (dla biur, które prowadziły działalność krócej niż 6 miesięcy w okresie poprzedzającym półrocze, za które wnoszona jest zaliczka). Zaliczkę za I półrocze wpłaca się niezależnie od wpłaty z tytułu kosztów nadzoru za 2012 r. Wpłacie zaliczki towarzyszy obowiązek przekazania informacji o podstawie jej naliczenia, okresie jakiego dotyczy i wysokości. Informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie.

Wysokość pierwszej zaliczki biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.

Do kiedy powinniśmy składać rozliczenie roczne.

BUP składa KNF deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu o wysokości kosztów nadzoru na dany rok kalendarzowy.

Kiedy zostanie podana wysokość kosztów nadzoru KN(BB)

Do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF  wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym, informację zamieścimy również w zakładce "usługi płatnicze".

Czy będą zwracane nadpłaty, czy może zostaną one zaliczone w poczet zaliczek na kolejne okresy rozliczeniowe.

Kwota nadpłaty będzie zwracana na rachunek bankowy wskazany przez biuro usług płatniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.