Raport KNF o KIP, MIP oraz BUP w II półroczu 2018 r. oraz I kwartale 2019 r.

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Informację o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP), Małych Instytucjach Płatniczych (MIP) oraz Biur Usług Płatniczych (BUP) w II półroczu 2018 r. oraz I kwartale 2019 r. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące szczególnie Biur Usług Płatniczych oraz Małych Instytucji Płatniczych.

Z dniem 20 czerwca 2018 r. nowelizacją uup, zostały wprowadzone nowe kategorie podmiotów – małe instytucje płatnicze oraz dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. Podmioty te, po uzyskaniu wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych, mogą świadczyć usługi płatnicze, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z przekazaną sprawozdawczością w całym II półroczu wykonały one łącznie 91 684 transakcji płatniczych o wartości 30,51 mln zł. Na koniec I kwartału działalność prowadziło  13 MIP (na koniec marca 2019 r. wpisanych do rejestru było 20 MIP). Zgodnie z przekazaną sprawozdawczością w I kwartał 2019 r. wykonały one łącznie 9,21 mln transakcji płatniczych o wartości 88,1 mln zł.

Na dzień 30 września 2018 r. zarejestrowanych było 1314 BUP. W IV kw. liczba ta zmniejszyła się do 1279 podmiotów. Zgodnie z przekazaną sprawozdawczością w całym II półroczu BUP wykonały łącznie 3,1 mln transakcji płatniczych (przekazy pieniężne) o wartości 17,7 mld zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w BUP wyniosła 166,13 zł na koniec III kw. i 180,94 zł. Na koniec IV kw. 2018 r. Około 10% BUP nie przesyłało wymaganych przepisami informacji sprawozdawczych o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych. Przeciętnie ok. 4,1% BUP nie wykonywało obowiązku dostarczenia KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dotyczących świadczonych usług płatniczych. Wobec BUP rażąco naruszających przepisy ustawy poprzez uporczywe nieprzesyłanie wymaganych informacji w II półroczu 2018 r. wszczętych zostało 14 postępowań w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w charakterze BUP.

Na dzień 31 marca 2019 r. zarejestrowanych było 1.309 BUP. Zgodnie z przekazaną sprawozdawczością w I kw. 2019 r. BUP wykonały łącznie 8,2 mln transakcji płatniczych (przekazy pieniężne) o wartości 1,5 mld zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w BUP wyniosła 183,00 zł i wzrosła w stosunku do IV kwartału 2018 r., kiedy to wynosiła 180,94 zł. Około 13,1% BUP nie przesyłało wymaganych przepisami informacji sprawozdawczych o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych. Przeciętnie ok. 4,4% BUP nie wykonywało obowiązku dostarczenia KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dotyczących świadczonych usług płatniczych.

 

Zmiany liczby i wartości transakcji płatniczych wykonanych przez KIP, MIP i BUP

 

Małe instytucje płatnicze (MIP)

Zgodnie z przepisami uup MIP przekazują KNF informacje analogiczne jak BUP – wyłącznie w zakresie łącznej liczby i wartości transakcji, bez względu na rodzaj świadczonych usług płatniczych. W III kw. 2018 r. sprawozdanie przekazał jeden MIP wykazując wykonanie 576 przekazów pieniężnych o łącznej wartości 309 169,35 zł. Na koniec IV kw. 2018 r. sprawozdawały łącznie 3 MIP, wykazując wykonanie 91 105 transakcji o łącznej wartości 30,2 mln zł. W I kwartale 2019 r. sprawozdawało 13 MIP wykazując wykonanie 9,21 mln
przekazów pieniężnych o łącznej wartości 88,1 mln zł.

Biura usług płatniczych (BUP)

Z dostarczonych KNF danych wynika, że BUP wykonały w III kw. 2018 r. 9,3 mln przekazów pieniężnych o łącznej wartości 1,6 mld zł. Oznacza to wzrost o ok. 500 tys. sztuk przekazów pieniężnych w stosunku do poprzedniego kwartału. Średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w BUP wyniosła 166,45 zł i spadła w stosunku do II kw. 2018 r., kiedy to wynosiła 182,50 zł. W IV kwartale 2018 r. nastąpił spadek liczby wykonanych transakcji do poziomu 8,4 mln przekazów pieniężnych, a ich łączna wartość wyniosła 1,5 mld zł. Około 90% BUP
prawidłowo wypełniało obowiązki sprawozdawcze. W I kwartale 2019 r. 8,2 mln przekazów pieniężnych o łącznej wartości 1,5 mld zł. Oznacza to spadek o ok. 200 tys. sztuk przekazów pieniężnych w stosunku do poprzedniego kwartału. Średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w BUP wyniosła 183,00 zł i wzrosła w stosunku do IV kwartału 2018 r., kiedy to wynosiła 180,94 zł.

Zgodnie z art. 118 ust. 3 uup 3 średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez BUP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie. Przekroczenia tego limitu odnotowano w przypadku 14 BUP w III kw. 2018 r. i 7 BUP w IV kw. 2018 r. W I kwartale 2019 r. przekroczenia tego limitu odnotowano w  przypadku 3 BUP.

 

Wywiązywanie się przez BUP z obowiązku zawarcia polisy ubezpieczeniowej albo umowy gwarancji

 

Źródło: knf.gov.pl