Stopy prędko nie spadną. Złoty ma stracić jedną trzecią wartości w 5 lat

Złoty ostatnio umacniał się względem głównych walut świata – informuje portal businessinsider.com.pl. Dla przeciętnego Kowalskiego to pocieszające tylko w sytuacji, gdy wybiera się za granicę, bo w kraju wartość pieniądza niszczy inflacja. I to jak niszczy. Prognozy ekonomistów z EKF mówią o spadku wartości pieniądza o jedną trzecią w latach 2022-2026.

  • Według 36 ekspertów ankietowanych przez Europejski Kongres Finansowy inflacja będzie spadać wolniej, niż wcześniej oczekiwano
  • W skali pięciu lat, licząc od 2022 r. skumulowana inflacja ma wynieść ponad 50 proc. To oznacza, że wartość złotego spadnie w tym czasie o jedną trzecią
  • Co ciekawe, jednocześnie złoty ma zyskiwać względem dolara i euro
  • Eksperci nie spodziewają się obniżki stóp procentowych w tym roku

Inflacja średnioroczna w 2023 r. 12,8 proc., w kolejnym roku 7,3 proc., a w dwóch kolejnych latach będzie zbliżać się do celu inflacyjnego NBP i wyniesie 4,4 i 3,4 proc. — takie prognozy dla Polski dają ekonomiści Europejskiego Kongresu Finansowego. Policzyli, że włącznie z inflacją ubiegłoroczną (14,4 proc.) Inflacja skumulowana w latach 2022-2026 wyniesie prawie 50 proc. rdr.

Prognoza inflacji CPI | EKF

„Oznacza to, że z każdego złotego z początku 2022 do końca 2026 »wyparuje« 1/3 wartości — alarmują ekonomiści. Innymi słowy, gdyby ktoś trzymał w gotówce pieniądze od ubiegłego roku aż do 2026 r., to kupi za nią średnio o jedną trzecią mniej niż w ubiegłym roku.

Gorsze prognozy po 800 plus

Prognozy są gorsze od tego, co oczekiwała po Polsce niedawno Komisja Europejska, czyli 11,7 proc. w 2023 i 6 proc. w 2024 r. Tyle że Komisja Europejska nie mogła jeszcze uwzględnić efektu zmiany programu 500 plus na 800 plus.

„Nawet pod koniec okresu prognozy, średnioroczna inflacja ledwo znajduje się poniżej górnej granicy celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej — zaś jeszcze w 2024 inflacja CPI prawie trzykrotnie ma przekraczać centralny cel inflacyjny RPP (2,5 proc.)” — komentują analitycy.

Uważają, że w związku z tym formułowane już w tym roku oczekiwania odnośnie do obniżki stóp procentowych, wyrażane również przez niektórych członków RPP, „wydają się przedwczesne”.

Co ze stopami?

Inflacja, a ściślej scenariusz stagflacyjny, w którym dochodzi do utrwalenia wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych, które łącznie mocno hamują wzrost gospodarczy, to ten czynnik ryzyka, któremu ankietowani eksperci przyznają największą wagę spośród wszystkich ryzyk dla koniunktury gospodarczej.

Eksperci oczekują utrzymania stopy referencyjnej NBP na poziomie niezmienionym (6,75 proc.) przez cały rok 2023 r., a w kolejnych latach, w miarę słabnięcia presji inflacyjnej, oczekiwane są obniżki stóp NBP i wraz z nimi spadek stawki WIBOR.

Prognozy stóp procentowych | EKF

„Warto odnotować, iż stawka WIBOR, zasadniczo będąca odzwierciedleniem oczekiwań uczestników rynku międzybankowego co do przyszłego kształtowania się krótkoterminowej stopy NBP, będzie tracić na znaczeniu na rzecz stawki WIRON, zasadniczo będącej odzwierciedleniem historycznych notowań kosztu krótkoterminowego pieniądza” — zastrzeżono w raporcie.

Złoty mocniejszy względem dolara i euro

Paradoksalnie, mimo wysokiej inflacji i utraty wartości przez złotego, ten ma się umacniać względem innych walut. Silny zewnętrznie, a słaby wewnętrznie — tak można by to podsumować.

Eksperci oczekują, że po okresie wyraźnego osłabienia złotego w 2022 r., rok bieżący będzie czasem jego wzmocnienia, zarówno względem euro, jak i dolara, a wzmocnienie kontynuowane ma być w roku przyszłym, potem zaś nastąpić ma stabilizacja kursów.

„Oczekiwania aprecjacji złotego są dość konserwatywne – w przypadku euro zaledwie jeden ekspert spośród tych, którzy prognozują kursy walutowe, wskazał poziom poniżej 4,40 – wszyscy inni sądzą, że aprecjacja złotego względem euro nie sięgnie poniżej tej granicy. Takie podejście wydaje się być spójne z przekonaniem, że ogólne pogorszenie sytuacji fiskalnej, w połączeniu z utrzymywaniem realnie ujemnych stóp procentowych, niespójną policy mix oraz niską wiarygodnością banku centralnego nie pozwolą na wyraźniejszą aprecjację złotego” – czytamy w raporcie.

Prognozy dla kursu złotego względem euro i dolara | EKF

Konsensus prognostyczny Europejskiego Kongresu Finansowego bazuje na opiniach 36 ekspertów i makroekonomistów, które napłynęły do dnia 29 maja 2023 r.

Źródło: https://businessinsider.com.pl