Usługi płatnicze – najczęściej zadawane pytania

Komisja Nadzoru Finansowego na swoich stronach internetowych opublikowała listę najczęściej zadawanych pytań w sprawie ustawy o usługach płatniczych:

1. Na jaką kwotę powinna opiewać gwarancja ubezpieczeniowa dla biura usług płatniczych?

Zgodnie z projektem rozporządzenia MF, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wynosi 1,2% rocznego obrotu biura usług płatniczych, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 18 000 euro. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego wykonywanie transakcji płatniczych powyższą kwotę określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego.

2. Czy można kontynuować działalność w zakresie usług płatniczych bez wpisu do rejestru po 24 października 2011 r.?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług płatniczych w dniu wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 24 października 2011 r.) mogą tę działalność kontynuować bez zezwolenia lub wpisu do rejestru przez okres 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca złoży do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej lub wniosek o wpis do rejestru biur usług płatniczych, będzie mógł kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach do czasu rozpatrzenia wniosku.
3. Czy biura usług płatniczych mogą prowadzić działalność inną niż płatniczą?

Tak, biuro usług płatniczych może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych.

4. Czy wszelkie wnioski, dokumenty ubezpieczeniowe, rozliczenia łącznej kwoty transakcji będzie można wysyłać do KNF pocztą czy trzeba je składać osobiście?

Dokumenty będzie można wysyłać pocztą.

5. Jaka będzie opłata ponoszona przez biura na rzecz KNF?

Opłaty reguluje projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych.

6. Co należy zrobić, aby rozpocząć prowadzenie działalności w formie biura usług płatniczych zgodnie z nową ustawą?

Warunkiem jest wpis do rejestru KNF.

7. Czy osoba zarządzająca biurem musi posiadać zaświadczenie o niekaralności?

Nie, wystarczy oświadczenie, które będzie składane wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu biura do rejestru KNF.

8. Czy limit 500 tys. euro miesięcznie obrotu dotyczy całej firmy czy każdej placówki z osobna, jeśli prowadzę jedną działalność, ale z kilkoma placówkami?

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych (wszystkie jego placówki/oddziały), w tym przez agentów, za pośrednictwem, których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie.