KNF nałożyła kary na 6 biur usług płatniczych

W trakcie 279. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2015 r. Komisja jednogłośnie nałożyła na 6 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1800 złotych na 2 biura, 1200 złotych na 1 biuro, 900 złotych na 2 biura i 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 5 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 4 biura oraz 400 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 4 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 400 złotych do 300 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).