Raport KNF o Biurach Usług Płatniczych w II kwartale 2018 r.

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Informację o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) oraz Biur Usług Płatniczych (BUP) w II kwartale 2018 r.

Przedstawiamy informacje dotyczące Biur Usług Płatniczych. Na wstępie raportu określono charakterystykę KIP i BUP.

Charakterystyka KIP i BUP

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wprowadziła dwie kategorie podmiotów na polskim rynku finansowym – Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP) oraz Biura Usług Płatniczych (BUP). Od 20 czerwca 2018 r. na mocy art. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1075) wprowadzono nową kategorię – małe instytucje płatnicze (MIP). W II kwartale 2018 r. żaden taki podmiot nie funkcjonował.
 • Biura usług płatniczych to podmioty obejmujące osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (m.in. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), świadczące wyłącznie usługę przekazu pieniężnego na terytorium Polski, dla których średnia wartość transakcji płatniczych z poprzednich
  12 miesięcy nie przekracza 500 tys. EUR miesięcznie.
 • Prowadzenie działalności w charakterze biura usług płatniczych wymaga uzyskania wpisu do elektronicznego Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez KNF.
 • W odróżnieniu od krajowych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych nie podlegają m.in.:
  – wymogom kapitałowym,
  – ograniczeniom w zakresie łączenia środków pieniężnych, przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych ze środkami posiadanymi z innego tytułu,
  – ograniczeniom działalności inwestycyjnej,
  – obowiązkowi badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Liczba i wartość transakcji płatniczych BUP

 • W II kwartale 2018 r., biura usług płatniczych wykonały 8,8 mln przekazów pieniężnych o łącznej wartości 1,6 mld zł., a średnia wartość jednego przekazu pieniężnego wykonanego przez BUP w II kwartale 2018 r. wyniosła 182,5 zł.

Zaniechania BUP

 • W II kwartale 2018 r. ok. 1.403 biur usług płatniczych było zobowiązanych do przekazania KNF informacji o liczbie i wartości zrealizowanych przekazów pieniężnych. Do dnia 20 grudnia 2018 r. wyżej wymienione informacje przesłało 1.302 biur, 101 biur nie przesłało informacji sprawozdawczej. Wśród 101 podmiotów znalazło się 37 podmiotów, które zakończyły swoją działalność w II kwartale 2018.
 • W II kwartale 2018 r. odnotowano przekroczenia ustawowych limitów wartości transakcji przez 8 biur usług płatniczych.

 • Na dzień 20 grudnia 2018 r. Urząd KNF był w posiadaniu 5 aktualnych umów gwarancji bankowych / ubezpieczeniowych oraz 1.274 umów ubezpieczenia otrzymanych od biur usług płatniczych objętych obowiązkiem. 124 biura usług płatniczych nie przesłały do UKNF zawartych albo wznowionych umów ubezpieczenia ani umów gwarancji bankowych albo ubezpieczeniowych.

Działania nadzorcze KNF wobec BUP

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i analizy przekazywanych przez BUP informacji sprawozdawczych KNF kontynuuje prowadzone działania nadzorcze wobec BUP. Zgodnie z uup działania nadzorcze podejmowane przez KNF względem BUP obejmują następujące czynności:

 • przyjęcie przez KNF polityki sankcjonowania BUP,
 • zakończenie postępowania administracyjnego wydaniem decyzji w przedmiocie zakazu świadczenia usług płatniczych w charakterze BUP podmiotowi Homepay sp. z o.o.
 • monitorowanie terminowości przekazywania KNF kwartalnych i rocznych informacji sprawozdawczych, w tym skierowanie kilkudziesięciu wezwań do uzupełnienia informacji kwartalnych i dokumentów potwierdzających odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych użytkowników,
 • analizowanie przesyłanych informacji o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych pod kątem przestrzegania ustawowych limitów wielkości obrotu,
 • informowanie BUP o obowiązku ograniczenia skali działalności albo konieczności przekształcenia się w KIP w razie identyfikacji przekroczenia przez BUP ustawowego limitu miesięcznych obrotów w wysokości 500 tys. EUR,
 • monitorowanie przestrzegania obowiązku ochrony środków klientów (umowy ubezpieczenia albo gwarancji, terminowa realizacja transakcji),
 • dodatkowe działania nadzorcze, mające na celu dyscyplinowanie BUP w zakresie terminowości wypełniania dotyczących ich obowiązków wynikających z uup, polegające m.in. na wysyłaniu pisemnych wezwań do wypełniania obowiązków ustawowych pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego, a także informowaniu BUP telefonicznie i drogą elektroniczną.

Na podstawie obowiązujących przepisów, regulujących funkcjonowanie krajowego rynku usług płatniczych, KNF nie posiada uprawnień, umożliwiających wykreślenie z rejestru dostawców usług płatniczych tych biur usług płatniczych, które nie wywiązują się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.

Źródło: knf.gov.pl